English

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání

Vážení oznamovatelé,

v souladu s povinnostmi, které nám byly uloženy zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („zákon o ochraně oznamovatelů“), bychom Vás chtěli informovat, že naše společnost VW WACHAL a.s., IČO: 25567225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, zavedla vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s nimi, ochraně totožnosti oznamovatelů a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámeních a komunikaci s oznamovateli.

Níže naleznete základní informace, které Vás, jakožto oznamovatele, mohou zajímat.

Kdo může být oznamovatelem a na jaká oznámení se vztahuje zákonná ochrana?

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost pro naši společnost (zaměstnanec, praktikant či stážista), která se v této souvislosti dozvěděla o možném protiprávním jednání, které:

 • má znaky trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí alespoň 100.000,- Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve specifikovaných oblastech (daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, požadavků na výrobky včetně jejich bezpečnosti, ochrany životního prostřední, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů atd.).

Vylučujeme přijímání oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají či nevykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. nepřijímáme oznámení od jiných osob než od našich zaměstnanců, praktikantů nebo stážistů

Jak je možné podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Oznámení můžete podat písemně a ústně, a to příslušné osobě, kterou jsme za tímto účelem jmenovali:

Příslušná osoba: Tomáš Jiříček, tel. +420 573 503 305, e-mail oznamovatele@wachal.cz, kontaktní adresa Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž.

 • a) Písemné oznámení:
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu příslušné osoby, ke které nemá nikdo jiný přístup;
 • v listinné podobě poštou na adresu příslušné osoby, listinná podání musí být v zalepené obálce s onačením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“, jinak není možné zajistit dostatečnou ochranu oznamovatele;
 • b) Ústní oznámení:
 • telefonicky příslušné osobě v pracovní dny od 10:00 do 14:00;
 • na žádost oznamovatele i osobně;
 • o ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Je možné podat anonymní oznámení?

Anonymní oznámení nepřijímáme. V oznámení musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné identifikovat oznamovatele.

Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení

Příslušná osoba nejpozději do 7 dnů vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení. Příslušná osoba oznamovatele nevyrozumí, pokud o to požádal, příp. je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Důvodnost oznámení příslušná osoba posoudí do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve stejné lhůtě taktéž oznamovatele vyrozumí o výsledcích posouzení. Ve složitých případech je možné lhůtu o 30 dnů prodloužit, a to maximálně dvakrát. O prodloužení a důvodech, které k prodloužení vedly, příslušná osoba vyrozumí oznamovatele před uplynutím lhůty.

V případě, že příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, poučí oznamovatele o možnosti podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Podání oznámení prostřednictvím externího systému Ministerstva spravedlnosti

Vedle podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému můžete oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému zřizovaného Ministerstvem spravedlnosti.

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně, písemně, osobně (na žádost oznamovatele) nebo online prostřednictvím formuláře, který naleznete na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Další podrobnosti ohledně podávání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Znovuotevření se dočkala Základní umělecká škola v Uherském Hradišti. Zrekonstruované prostory nabízejí individuální i skupinové učebny, koncertní sál či nový dvůr. V budově z 19. století, která musela být kvůli špatnému technickému stavu v minulosti uzavřena, jsme…