English

Zásady zpracování osobních údajů: informace pro oznamovatele

Vážení,

víme, že ochrana Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s Vaším oznámením o možných protiprávních jednáních je pro Vás zásadní. V těchto zásadách proto podrobně popisujeme, jakým způsobem Vaše osobní údaje v rámci vnitřního oznamovacího systému, který jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („zákon“), zavedli, zpracováváme.

Základní informace o tom, jak můžete Vy, naši zaměstnanci, praktikanti a stážisti podat oznámení, jaké oznámení je chráněno zákonem, nebo jak probíhá vyřizování oznámení, se dozvíte v Informaci pro oznamovatele možného protiprávního jednání dostupné na https://www.wachal.cz/informace-pro-oznamovatele-mozneho-protipravniho-jednani/. Další informace pro zaměstnance obsahuje také příslušná vnitřní směrnice společnosti.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost VW WACHAL a.s., IČO: 25567225, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, sp. zn. B 2976 vedená u Krajského soudu v Brně („Společnost“).

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat.

Společnost určila k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení příslušnou osobu. Kontaktní údaje příslušné osoby naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Osobní údaje, které v souvislosti s oznámeními, které prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podáte, shromažďujeme, a právní základ a účel jejich zpracování jsou podrobně popsány níže.

Osobní údaje

Základní identifikační a kontaktní údaje oznamovatele:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • kontaktní údaje,
 • jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele.

Údaje související s oznámením:

 • podrobnosti o přijetí, posuzování a vyřízení oznámení,
 • shrnutí obsahu oznámení, osobní údaje dalších osob uvedených v oznámení

Účel zpracování

 • Příjem a posuzování oznámení v souladu se zákonem,
 • prevence páchání protiprávního jednání, vynucování dodržování právních předpisů a interních předpisů Společnosti.

Právní základ zpracování

 • Plnění zákonných povinností Společnosti, oprávněný zájem Společnosti na dodržování právních předpisů jejich zaměstnanci a prevenci protiprávního jednání.

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údajů získáváme především od oznamovatele a dalších osob zúčastněných na vyřizování oznámení nebo ze systémů či evidencí vedených Společností. Taktéž je můžeme v rámci prověřování daného oznámení získat z veřejně přístupných zdrojů, od jiných osob či orgánů veřejné moci.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů oznamovatele a dalších v rámci oznámení/prošetřování oznámení identifikovaných osob je příslušná osoba, která přijímá, eviduje, posuzuje a prošetřuje jednotlivá oznámení.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci za podmínek stanovených zákonem.

Informace o totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osobách je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnost nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů používá moderní zabezpečovací systémy. Konkrétně byla přijata vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze příslušné osobě, která přijímá, eviduje, posuzuje a prošetřuje jednotlivá oznámení.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou je budeme potřebovat ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny (viz výše), pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. při soudním sporu nebo pro účely kontroly) a ke splnění našich zákonných archivačních povinností.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz).

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, osobně, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech. V případě, že využijete možnosti kontaktovat nás poštou, využijte zalepenou obálku s onačením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“.

Příslušná osoba:              Tomáš Jiříček

E-mail:                                 oznamovatele@wachal.cz                              

Tel:                                        +420 573 503 305

Adresa:                                Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění budete mít vždy k dispozici na webových stránkách https://www.wachal.cz/ v sekci Oznamovatelé a v rámci interní dokumentace Společnosti.

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce sídla společnosti VW WACHAL a.s. v Kroměříži, ul. Tylova

Rekonstrukce sídla společnosti VW WACHAL a.s. v Kroměříži, ul. Tylova

U příležitosti 25. výročí jsme našemu sídlu v Kroměříži nadělili kromě několika nových kanceláří i nová okna, fasádu a klimatizaci celého domu.